BEMIDDELINGSVOORWAARDEN JTMD vastgoed beheer B.V.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 JTMD vastgoed beheer B.V.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die JTMD vastgoed beheer B.V een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het naar waarheid ingevulde inschrijfformulier door zowel JTMD vastgoed beheer B.V als opdrachtgever.

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren en recente inkomensgegevens aan JTMD vastgoed beheer B.V te overleggen. Tevens is opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van JTMD vastgoed beheer B.V alle benodigde aanvullende informatie te verstrekken. Alle door opdrachtgever verstrekte documentatie blijft in het archief van JTMD vastgoed beheer B.V en zal niet aan derden worden verstrekt. JTMD vastgoed beheer B.V behoudt het recht de door opdrachtgever verstrekte gegevens te vernietigen.

2.3 Alle door JTMD vastgoed beheer B.V gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke, per e-mail, online als mondelinge, zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar / verhuurder. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Kosten van inschrijving

3.1 Opdrachtgever is aan JTMD vastgoed beheer B.V geen inschrijfgeld verschuldigd.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich in te schrijven bij JTMD vastgoed beheer B.V inschrijving is één jaar geldig en eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn of doordat de werkzaamheden door JTMD vastgoed beheer B.V zijn voltooid.

3.3 Het toegekende inschrijfnummer aan opdrachtgever is niet op andere natuurlijke en / of rechtspersonen overdraagbaar.

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1 JTMD vastgoed beheer B.V bemiddelt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst voor woonruimte of bedrijfsruimte.

4.2 De werkzaamheden van JTMD vastgoed beheer B.V, het bemiddelen in het huren van geschikte woonruimte of bedrijfsruimte, vangen aan na ontvangst van een volledige, naar waarheid, ingevuld en door opdrachtgever ondertekend inschrijfformulier (bemiddelingsopdracht), de bijbehorende bemiddelingsvoorwaarden en het overleggen van een geldig legitimatiebewijs, recente inkomensgegevens en/of werkgeversverklaring en/of accountantsverklaring.

4.3 De werkzaamheden die door JTMD vastgoed beheer B.V zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

Artikel 5 De kosten

5.1 De inschrijving en of verstrekken van een zoekopdracht zijn zonder kosten. Als JTMD vastgoed beheer B.V de juiste woning voor u heeft gevonden en u deze ook daadwerkelijk gaat huren betaalt u ons eenmalig een courtage ten hoogte van één maand huur exclusief 21% BTW. JTMD vastgoed beheer B.V werkt op 'no cure no pay' basis. Als er geen huurovereenkomst tot stand is gekomen, betaalt u geen bemiddelingskosten, ongeacht de hoeveelheid werk die JTMD vastgoed beheer B.V voor u heeft uitgevoerd.

5.2 Indien uit de bemiddeling door JTMD vastgoed beheer B.V voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever een courtage verschuldigd, waarbij de algemene voorwaarden van JTMD vastgoed beheer B.V worden gehanteerd.

5.3 De in lid 1 en lid 3 van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig aan JTMD vastgoed beheer B.V verschuldigd en dienen bij ondertekening van de huurovereenkomst c.q. koopovereenkomst, op of uiterlijk 1 dag voor acceptatie van de woonruimte, contant of gestort aan JTMD vastgoed beheer B.V te worden voldaan.

5.4 Indien opdrachtgever een door JTMD vastgoed beheer B.V aangeboden huurruimte mondeling of schriftelijk accepteert, maar op een later tijdstip van aan huur afziet, vanwege niet aan verhuurder dan wel JTMD vastgoed beheer B.V toe te rekenen omstandigheden, dan is huurder aan JTMD vastgoed beheer B.V een bedrag verschuldigd ter hoogte van de genoemde bemiddelingskosten vermeerderd met de over deze bemiddelingskosten verschuldigde BTW.

5.5 Indien opdrachtgever of zijn of haar relaties op een adres gaan wonen dat via JTMD vastgoed beheer B.V verkregen is, dan bent u bemiddelingskosten aan JTMD vastgoed beheer B.V verschuldigd.

5.6 Indien opdrachtgever een ander adres dan door JTMD vastgoed beheer B.V aangeboden accepteert, is opdrachtgever geen bemiddelingskosten aan JTMD vastgoed beheer B.V verschuldigd

5.7 Opdrachtgever dient na bezichtiging van de aangeboden woon- of bedrijfsruimte de volgende werkdag voor 12:00 uur aan JTMD vastgoed beheer B.V door te geven of opdrachtgever de huurruimte accepteert. Bezichtigingen en / of acceptatie door opdrachtgever geven geen garantie voor acceptatie door de verhuurder.

5.8 Het gehuurde kan niet eerder worden betrokken dan nadat de huurovereenkomst door opdrachtgever is ondertekend en opdrachtgever alle verschuldigde bedragen ingevolge de huur- en bemiddelingsovereenkomst aan JTMD vastgoed beheer B.V heeft voldaan.

5.9 Bij acceptatie van een door JTMD vastgoed beheer B.V aangeboden object, dient opdrachtgever een acceptatieformulier en/of een huurovereenkomst te ondertekenen. Na ondertekening van het acceptatieformulier en/of de huurovereenkomst heeft JTMD vastgoed beheer B.V in het geval dat er een opdracht tot dienstverlening / zoekopdracht te allen tijde recht op de verschuldigde bemiddelingskosten  ten hoogte van 1 maand huur, gelijk aan het huurbedrag (maandhuur) te vermeerderen met 21% BTW.

5.10 Facturen van JTMD vastgoed beheer B.V waarbij de betalingstermijn is overschreden worden uit handen gegeven aan een incassobureau, waarbij JTMD vastgoed beheer B.V  is aangesloten. Alle bijkomende kosten, gerechtelijke kosten en / of buitenrechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever (debiteur).

5.11 Opdrachtgever kan geen teruggave ontvangen op de betaalde bemiddelingskosten aan JTMD vastgoed beheer B.V.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 JTMD vastgoed beheer B.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het plegen van onrechtmatige daden en / of voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen niet nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder en / of beheerder te wenden.

6.2 JTMD vastgoed beheer B.V kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door JTMD vastgoed beheer B.V. verstrekte informatie.

6.3 Op alle ontstane disputen tussen JTMD vastgoed beheer B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Mail of bel direct naar