Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid
1.1 De Algemene Voorwaarden van JTMD vastgoed B.V zijn van toepassing op iedere
overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende
en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen JTMD vastgoed beheer B.V en
woningzoekenden of opdrachtgevers.

2 Definities
2.1 JTMD vastgoed beheer B.V  is een
kantoor dat zich heeft gespecialiseerd in de bemiddeling van de verhuur van
onroerend goed tussen verhuurders, huurders en het beheer van het onroerend
goed.

2.2 Een woningzoekende is een natuurlijk -of rechtspersoon die een opdracht
tot woningbemiddeling heeft gegeven en deel uit maakt van het zoekers bestand
van JTMD vastgoed beheer B.V.

2.3 Een verhuurder is een natuurlijk -of rechtspersoon die onroerend goed
te huur aanbiedt en ook gerechtigd is om deze te verhuren.

2.4 Een huurder is een natuurlijk -of rechtspersoon die woonruimte heeft
gehuurd d.m.v. mondelinge of schriftelijke acceptatie van de aangeboden
woonruimte of ondertekening van de huurovereenkomst en ook gerechtigd is om
deze te huren.

2.5. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

* De werkzaamheden: De bemiddeling tussen verhuurder en huurder met
betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst van huur/verhuur voor
bepaalde tijd van gestoffeerde en/of gemeubileerde woonruimte, het opstellen
van een huurovereenkomst, het verrichten van een inspectie van het
gehuurde/verhuurde bij aanvang en einde van de huur/verhuur en verrekening van
vooruitbetaalde heffingen over het lopende jaar.

* De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden.

* De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die JTMD vastgoed
beheer B.V in de hoedanigheid van (ver)huurder opdracht geeft tot het uitvoeren
of doen uitvoeren van werkzaamheden.

* Gestoffeerd: de aanwezigheid van vloerbedekking, raambekleding en vaste
lichtarmaturen.

* Gemeubileerd: de aanwezigheid van inventaris.

* Inventaris: al wat in het gehuurde/verhuurde aanwezig is, van meubilair
tot linnen/beddengoed, en van tuingereedschap tot keukengerei.

* Offerte: de schriftelijke aanbieding

3 Opdracht tot woningbemiddeling
3.1 Onder een opdracht tot woningbemiddeling wordt verstaan een opdracht van
een woningzoekende aan JTMD vastgoed beheer B.V tot het verlenen van diensten
met betrekking tot de bemiddeling door JTMD vastgoed beheer B.V in het tot
stand komen van een overeenkomst tussen de verhuurder en woningzoekende of
derde, zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij zoveel mogelijk aan de door
woningzoekende en verhuurder opgegeven specificaties wordt voldaan. Een
opdracht tot woningbemiddeling wordt geacht te zijn verstrekt door
woningzoekende door middel van inschrijving in het bestand van JTMD vastgoed
beheer B.V.

4 Inschrijven & uitschrijven
4.1 Een woningzoekende kan zich inschrijven d.m.v. het versturen van het online
ingevulde inschrijfformulier te vinden op de website www.jtmd.nl . Inschrijving
vindt alleen plaats nadat woningzoekende deze algemene voorwaarden heeft
geaccepteerd.

4.2 Inschrijving bij JTMD vastgoed beheer B.V wordt direct geactiveerd als
JTMD vastgoed beheer B.V een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft
ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van JTMD
vastgoed beheer B.V. Aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden.
Bemiddeling door JTMD vastgoed B.V. geschiedt op basis van no-cure-no-pay.
Woningzoekende is pas een vergoeding verschuldigd indien een succesvolle
bemiddeling heeft plaatsgevonden.

4.3 De inschrijving voor de opdracht tot woning bemiddeling is geldig
gedurende één kalenderjaar. De gegevens die u aan JTMD vastgoed beheer B.V
heeft verstrekt worden na de inschrijvingsperiode uit het bestand verwijderd.

4.4 Woningzoekende kan zich op elk moment uitschrijven middels een
schriftelijke intrekking van de opdracht tot woningbemiddeling. Voor de
contactgegevens wordt verwezen naar de website www.jtmd.nl . Bij uitschrijving
gelden tevens de bepalingen vermeld in artikel 10 van deze algemene
voorwaarden.

5 Bemiddeling  huurder

5.1 De sleuteloverdracht en de oplevering van de te huren ruimte kan alleen
dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de
waarborgsom  volledig aan de verhurende
partij zijn voldaan.

6 Acceptatie woning
6.1 Acceptatie van een woning door woningzoekende / huurder kan plaatsvinden
door mondelinge overeenstemming tussen JTMD vastgoed beheer B.V en
woningzoekende, gevolgd door intentie verklaring en / of door ondertekening
huurovereenkomst.

7 Opdracht tot verhuur bemiddeling
7.1 Onder een opdracht tot verhuurbemiddeling wordt verstaan een opdracht van
verhuurder aan JTMD vastgoed beheer B.V tot het verlenen van diensten met
betrekking tot de bemiddeling door JTMD vastgoed beheer B.V in het tot stand
komen van een overeenkomst tussen de verhuurder en een woningzoekende of derde,
zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij zo veel mogelijk aan de door
woningzoekende en verhuurder gegeven specificaties wordt voldaan.

7.2 De opdracht tot verhuur bemiddeling is geldig voor onbepaalde tijd en
kan mondeling of schriftelijk worden opgezegd op het moment dat de te verhuren
ruimte is verhuurd of dan wel niet meer beschikbaar is voor de verhuur.

7.3 Opdracht tot verhuur bemiddeling bij JTMD vastgoed beheer B.V wordt
direct geactiveerd als JTMD vastgoed beheer B.V een opdrachtbevestiging met
akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van JTMD vastgoed beheer B.V
ondertekend ontvangt.

8 Contractkosten
8.1 Indien een verhuurder en een huurder een huurovereenkomst willen laten
opstellen door JTMD vastgoed B.V dan zal JTMD vastgoed beheer B.V
contractkosten in rekening brengen. Het daarbij behorende worden vermeerderd met
BTW.

8.2 De contractkosten dienen direct door de desbetreffende partijen te
worden voldaan. Terug vorderen van betalingen is niet mogelijk.

9 Acceptatie & Gunning
9.1 Acceptatie van een woningzoekende / huurder door verhuurder kan
plaatsvinden door mondelinge toezegging, gevolgd door schriftelijke bevestiging
en / of door ondertekening huurovereenkomst.

9.2 JTMD vastgoed beheer B.V verzorgt voor de verhuurder een verhuuradvies.
Dit advies bestaat o.a. uit een omschrijving van het profiel van de
aspirant-huurder.

9.3 De opdrachtgever beslist uiteindelijk aan wie de woning wordt
toegewezen.

10 Betalingsverplichting.

10.1 Indien, nadat de verhuurder (door opzegging of anderszins) de opdracht
tot verhuurbemiddeling heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een
woningzoekende tot stand komt als gevolg van de door JTMD vastgoed beheer B.V
verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de verhuurder te
leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van JTMD
vastgoed beheer B.V en is de verhuurder de volledige vergoeding voor de
werkzaamheden verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

.

11 Bijzondere bepalingen
11.1 JTMD vastgoed beheer B.V behoudt zich het recht voor om de Algemene
Voorwaarden van JTMD vastgoed beheer B.V te wijzigen of aan te passen.

11.2 De door JTMD vastgoed beheer B.V verstrekte informatie is vrijblijvend
en uitsluitend bestemd voor woningzoekenden, verhuurders en beheer.

11.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de Algemene Voorwaarden van
JTMD vastgoed beheer B.V.

12 Aansprakelijkheid
12.1 De verhuurder en de woningzoekende /huurder vrijwaren JTMD vastgoed beheer
B.V tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand
daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die
door JTMD vastgoed beheer B.V voor de verhuurder, woningzoekende / huurder en
in beheer gegeven objecten worden verricht.

12.2 JTMD vastgoed beheer B.V is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
handelingen door de verhuurder. JTMD vastgoed beheer B.V is niet aansprakelijk
voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het huurcontract zijn
verplichtingen als verhuurder wel of niet nakomt.

12.3 JTMD vastgoed beheer B.V is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
handelingen door de woningzoekende / huurder. JTMD vastgoed beheer B.V is niet
aansprakelijk voor de wijze waarop een huurder, na ondertekening van het
huurcontract zijn verplichtingen als huurder wel of niet nakomt.

12.4 De website www.jtmd.nl van
JTMD vastgoed beheer B.V is bestemd voor het verstrekken van informatie aan
onze klanten. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld,
maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de
informatie op de website. JTMD vastgoed beheer B.V is niet aansprakelijk voor
de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

12.5 Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van JTMD vastgoed beheer B.V
in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever JTMD vastgoed beheer
B.V in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen
prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. In dat
geval is JTMD beheer vastgoed B.V nimmer tot verdergaande schadevergoeding van
welke aard dan ook gehouden.

12.6 Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd
JTMD vastgoed beheer B.V nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen, is de
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
ontbonden te verklaren. In dat geval beperkt de aansprakelijkheid van JTMD
vastgoed beheer B.V voor mogelijk door de opdrachtgever geleden schade zich tot
vervangende schadevergoeding, die maximaal 50 % van de op grond van
desbetreffende overeenkomst door JTMD vastgoed beheer B.V aan de opdrachtgever
gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting kan belopen.

Aansprakelijkheid van JTMD vastgoed beheer B.V voor mogelijk verder door de
opdrachtgever geleden schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder begrepen
aanvullende schade in welke vorm dan ook met inbegrip van indirecte schade of
gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens gederfde winst, vertragingsschade
etc.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit
artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan JTMD
vastgoed beheer B.V toe te rekenen tekortkoming, zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan JTMD vastgoed beheer B.V heeft
gemeld.

12.8 JTMD vastgoed beheer B.V is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

a. Schade aan en / of diefstal van zaken behorende aan huurder en / of de
zijnen;

b. de gevolgen van zichtbare en/of onzichtbare gebreken aan het gehuurde;

c. geschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de huurprijs
alsmede niet voor de eventuele

gevolgen van een uitspraak van de Huurcommissie inzake de (hoogte van de)
huurprijs;

d. overige geschillen welke optreden tussen de verhuurder en huurder en
buiten het gebied van de

werkzaamheden van JTMD vastgoed beheer B.V vallen.

13 Bezichtiging en maandelijkse inspectie van het verhuurde

13.1 De verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V heeft het recht en huurder
zal zijn medewerking verlenen om bij voorgenomen wederverhuur, verkoop, open
huizenroutes, noodzakelijke herstel en/of verbeteringswerkzaamheden, het
gehuurde te (doen) bezichtigen en/of werkzaamheden uit te (doen) voeren tussen
09.00 uur en 18.00 uur, met dien verstande dat verhuurder/JTMD vastgoed beheer
B.V huurder hiervan binnen redelijk termijn  tevoren in kennis heeft
gesteld.

13.2 De verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V heeft het recht en huurder
zal zijn medewerking verlenen om bij de contractueel overeengekomen
tussentijdse inspecties 1 maal per maand uit te (doen) voeren. De datum voor de
inspectie vindt plaats op iedere 1ste werkdag van de maand.

14 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN

14.1 Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van JTMD vastgoed beheer B.V
zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat
en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard heeft JTMD vastgoed beheer B.V
het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht door
opdrachtgever te herroepen. Eerdere offertes c.q. prijsopgaven en dergelijke
worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte c.q.
prijsopgave en dergelijke.

14.2 Overeenkomsten met JTMD vastgoed beheer B.V komen tot stand, zodra de
acceptatie van het aanbod JTMD vastgoed beheer B.V heeft bereikt; uit deze
acceptatie blijkt dat de opdrachtgever zich verenigd met de toepasselijke
verklaring van de algemene voorwaarden.

14.3 Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een
opdracht zijn slechts bindend indien en voor zover deze door JTMD vastgoed
beheer B.V schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtbevestiging
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. JTMD vastgoed
beheer B.V heeft in voorkomend geval het recht zijn gebondenheid aan een
opdracht afhankelijk te stellen van ondertekening door de opdrachtgever van een
kopie van de door JTMD vastgoed beheer B.V aan opdrachtgever toegezonden
schriftelijke bevestiging.

14.4 Indien wijzigingen in de overeenkomst tussen JTMD vastgoed beheer B.V
en opdrachtgever leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een
daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te
worden overeengekomen.

14.5 Voor dienstverlening c.q. werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en
beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de
factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

14.6 Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen JTMD vastgoed beheer
B.V en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

15 TOTSTANDKOMING HUUROVEREENKOMST

15.1 Alle door JTMD vastgoed beheer B.V genoemde leveringstermijnen zijn
naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van
de overeenkomst aan JTMD vastgoed beheer B.V bekend waren en ze zullen zoveel
mogelijk in acht genomen worden. De door JTMD vastgoed beheer B.V genoemde
leveringstermijnen zijn echter niet fataal. JTMD vastgoed beheer B.V is in
ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen , die niet meer gehaald
kunnen worden vanwege in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden die zich
na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van
enige termijn dreigt, is JTMD vastgoed beheer B.V gehouden zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is in overleg te treden met opdrachtgever.

15.2 Overeenkomsten tussen huurder en verhuurder komen tot stand middels
ondertekening van de daartoe opgemaakte overeenkomst van huur / verhuur.

15.3 Nadat een huurovereenkomst tot stand is gekomen is huurder verplicht
de geldende kosten aan JTMD vastgoed beheer B.V te voldoen betreffende
contract- of courtagekosten zoals aangegeven op de website van JTMD vastgoed
beheer B.V

15.4 De in de huurovereenkomst opgenomen huurprijs wordt geacht door de
verhuurder - al dan niet na overleg met JTMD vastgoed B.V. - te zijn
vastgesteld.

16 TOESTEMMING/RECHTEN EN VERPLICHTINGEN: JTMD vastgoed beheer B.V

16.1 JTMD vastgoed beheer B.V zal de werkzaamheden naar de bepalingen van
de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale
werktijden van JTMD vastgoed beheer B.V tenzij anders overeengekomen.

16.2 JTMD vastgoed beheer B.V behoudt zich het recht voor een opdracht te
weigeren zonder dat zij verplicht is daarvoor opgaaf van reden te doen.

16.3 JTMD vastgoed beheer B.V draagt er zorg voor dat de werkzaamheden
worden verricht door daartoe bevoegde personen.

16.4 JTMD vastgoed beheer B.V is gerechtigd de "incheck" van
huurder op te schorten en sleuteloverdracht aan huurder te weigeren, indien de
betaling van de eerste huurtermijn, evenals de betaling van de ter zake
geldende borgsom, niet aangetoond kan worden, tenzij verhuurder uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming geeft de "incheck" te verrichten.

16.5 JTMD vastgoed beheer B.V verplicht zich de aan haar door huurder /
verhuurder verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen.

16.6 JTMD vastgoed beheer B.V is niet aansprakelijk voor:

a. Schade aan en / of diefstal van zaken behorende aan huurder en / of de
zijne

b. de gevolgen van zichtbare en / of onzichtbare gebreken aan het gehuurde

16.7 Bij tussentijdse beëindiging van welke aard dan ook, kan geen
teruggave van de in rekening gebrachte courtage plaatsvinden, noch is
verrekening hiervan mogelijk bij een volgende overeenkomst.

16.8 Indien een door JTMD vastgoed beheer B.V opgemaakte overeenkomst wordt
verlengd, zal de verlenging eveneens door JTMD vastgoed beheer B.V worden
opgesteld. Hiervoor kunnen betrokken partijen worden belast met de geldende
administratiekosten van € 250,-  exclusief Btw.

16.9 JTMD vastgoed beheer B.V is verplicht de eventueel door huurder
betaalde borgsom binnen één maand na goedgevonden eindoplevering aan de huurder
te restitueren.

17 IN/UIT CHECKEN BIJ BEGIN EN EINDE HUURPERIODE

17.1 JTMD vastgoed beheer B.V verbindt zich tot het overhandigen van de
sleutel(s) en het opstellen van en/of overhandigen aan huurder van:

a. Een inventarislijst; (indien van toepassing)

b. een inspectierapport waarin de staat van onderhoud van het gehuurde is
vastgelegd;

c. gegevens van de beheerder van de woning als aanspreekpunt voor de
huurder,

d. meertalige gebruiksaanwijzingen betreffende de in het gehuurde aanwezige
apparatuur, indien aanwezig.

17.2 Huurder en Verhuurder verplichten zich de onder lid 1a. en 1b.
genoemde inventarislijst en inspectierapport

(eventueel voorzien van op- en / of aanmerkingen) bij aanvang van de
huurperiode te dateren en te ondertekenen voor akkoord.

17.3 Huurder zal uiterlijk binnen drie dagen nadat hij het gehuurde
feitelijk heeft betrokken JTMD vastgoed beheer B.V informeren aangaande
eventuele beschadigingen en / of gebreken, welke ten tijde van de inspectie
niet geconstateerd zijn.

17.4 Huurder is verplicht aan het einde van de huurovereenkomst alle sleutels
aan JTMD vastgoed beheer B.V te overhandigen en het gehuurde op te leveren in
de staat waarin hij het gehuurde heeft betrokken, behoudens opgetreden slijtage
als gevolg van normaal gebruik van het gehuurde:

a. Als beschreven in de onder 1a. Genoemde inventarislijst en;

b. als beschreven in het onder 1b. genoemde inspectierapport en;

c. schoon en in goede staat en;

d. geheel ontruimt en vrij van gebruiksrechten.

17.5 Huurder zal tijdig een afspraak maken met JTMD vastgoed beheer B.V
aangaande het tijdstip waarop de woonruimte wordt opgeleverd ter gezamenlijke
controle van de inventaris en de staat van onderhoud.

17.6 Bij de in het vorige lid genoemde controle worden de bevindingen
genoteerd in een "opleveringsrapport" waarin wordt omschreven welke
nodige reparaties en achterstallig onderhoud voor rekening van de huurder zal
komen en op welke wijze deze zullen worden uitgevoerd. Voornoemd
opleveringsrapport dient door zowel de huurder als verhuurder voor akkoord te
worden ondertekend, waarna het geacht wordt - behoudens de aanwezigheid van
verborgen gebreken - ten aanzien van beide partijen bindend te zijn.

17.7 Indien huurder weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken
van het opleveringsrapport geldt het opleveringsrapport zoals dat door JTMD
vastgoed beheer B.V opgemaakt wordt, wat geacht wordt conform de bevindingen te
zijn opgemaakt.

17.8 Indien huurder, na daartoe verzocht en gesommeerd te zijn, geen of
onvoldoende uitvoering geeft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit het in
lid 6 genoemde opleveringsrapport, is JTMD vastgoed beheer B.V gerechtigd de
noodzakelijke werkzaamheden voor rekening van huurder door derden te doen
uitvoeren.

17.9 Indien door de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van het in
lid zes genoemde opleveringsrapport het gehuurde eerst na de ontruimingsdatum
in de in lid 4 genoemde staat wordt opgeleverd, is huurder aan JTMD vastgoed
beheer B.V verschuldigd de pro rata huursom berekend over het aantal dagen
tussen de oorspronkelijke ontruimingsdatum en de uiteindelijke ontruimingsdatum,
onverminderd de aanspraak van JTMD vastgoed beheer B.V op vergoeding van de
verdere schade en kosten.

17.10 Indien het gehuurde door de huurder niet conform lid 4 is opgeleverd
- een en ander ter beoordeling aan JTMD vastgoed beheer B.V heeft verhuurder
het recht schoonmaakkosten bij huurder in rekening te brengen aan de hand van
een offerte van een officiële schoonmaakorganisatie.

17.11 In geval van verborgen gebreken welke na het opmaken en ondertekening
van het opleveringsrapport door de verhuurder worden opgemerkt, is de
verhuurder gehouden hierover per ommegaande doch uiterlijk binnen twee
werkdagen na de ontruiming contact op te nemen met JTMD vastgoed beheer B.V.
JTMD vastgoed beheer B.V zal in aanwezigheid van de huurder - de opgemerkte
verborgen gebreken beoordelen en indien daartoe aanleiding is een aanvullend
opleveringsrapport opmaken. Ten aanzien van het aanvullende opleveringsrapport
zijn de leden 6 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

17.12 JTMD vastgoed beheer B.V is gerechtigd, na daartoe huurder verzocht
en zo nodig gesommeerd te hebben, door huurder aan hem toebehorende zaken in de
woning achtergelaten, af te voeren, met dien verstande dat de daarmee gemoeide
kosten voor rekening van huurder zijn.

18 - TOESTEMMING VERHUURDER / JTMD vastgoed beheer B.V  VEREIST

  1. Het is de huurder
    verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder / JTMD
    vastgoed beheer B.V:

a. Het gehuurde, geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of in
gebruik te geven;

b. verbouwingen uit te (doen) voeren of andere veranderingen aan te (doen)
brengen;

c. een andere bestemming aan het gehuurde te geven;

d. een antenne of schotel ten behoeve van radio/televisie te (doen)
plaatsen;

e. Huisdieren in het gehuurde te houden;

f. de in het gehuurde aanwezige stoffering/meubilering te wijzigen of
buiten het gehuurde te brengen.

2. Verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V zal gerechtigd zijn een reeds
gegeven toestemming te wijzigen of aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

3. Een door verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V gegeven toestemming is
eenmalig en geldt niet automatisch voor opvolgende gevallen. Steeds zal dus per
geval toestemming gegeven moeten worden.

4. Ondanks gegeven toestemming van de kant van verhuurder / JTMD vastgoed
beheer B.V is huurder aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van
het in lid 1a. t/m 1f. gestelde. Na afloop van de huurovereenkomst dient het
gehuurde - indien noodzakelijk wegens het gehouden hebben van huisdieren - door
een reinigingsbedrijf op kosten van de huurder te worden ontsmet.

5. Indien huurder handelt in strijd met het in lid 1 van dit artikel
bepaalde, verbeurt huurder aan verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V een boete
voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt. De boete is direct
opeisbaar en

niet voor enige rechterlijke matiging vatbaar en is gelijk aan tweemaal de
voor huurder op dat moment geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht
van verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V om nakoming te vorderen dan wel de
huurovereenkomst te ontbinden, alsmede schadevergoeding te vorderen.

19 VERPLICHTINGEN HUURDER

1. Huurder verklaart het gehuurde te kennen en daarvan geen nadere
omschrijving te verlangen.

2. Huurder verbindt zich het gehuurde voortdurend als een goed huisvader te
gebruiken en te onderhouden.

3. Huurder zal verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V op de hoogte brengen
van schade en gebreken welke in / aan het gehuurde zijn ontstaan of dreigen te
ontstaan. Bedoelde kennisgeving zal schriftelijk door de huurder worden
bevestigd. Bij niet of niet tijdige melding van een schade of gebrek zal
huurder aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de schade.

4. Huurder verplicht zich omwonenden geen overlast aan te doen als gevolg
van het veroorzaken van lawaai, stank of andere vormen van hinder.

5. Huurder verplicht zich - indien van toepassing - tot het ondertekenen
van het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren, waarvan het
gehuurde onderdeel uitmaakt.

20 VERPLICHTINGEN VERHUURDER

1. Verhuurder is verplicht een opstal- en (indien van toepassing)
inboedelverzekering af te sluiten ten aanzien van het gehuurde, inclusief een
glasverzekering.

2. Verhuurder heeft - voor zover van toepassing - voor de huurovereenkomst
de toestemming verkregen c.q. kennisgeving gedaan aan:

a. De huiseigenaar c.q. administrateur op de hoogte brengen van
onderverhuur of medebewoning;

b. de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting;

c. de hypotheeknemer;

d. de assuradeuren.

21 ONDERHOUD VAN HET GEHUURDE

1. Normaal gesproken is het onderhoud als gevolg van slijtage/ouderdom van
het gehuurde voor rekening van verhuurder.

2. Huurder zal alle nodige maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan
het gehuurde en belendingen, waaronder begrepen schade welke het gevolg zou
kunnen zijn van enige weersgesteldheid.

3. Verhuurder is verplicht het gehuurde aan de buitenzijde in goede staat
te onderhouden, gelijk huurder verplicht is het gehuurde aan de binnenzijde in
goede staat te onderhouden. Verhuurder en huurder dienen - voor eigen rekening
- tijdig en op deugdelijke wijze die voorzieningen te treffen – vernieuwingen /
vervangingen daaronder begrepen - welke nodig zijn, dan wel waartoe de wet of
enig ander voorschrift van overheidswege een of beide partijen verplicht.

4. Alle vernieuwingen / vervangingen vanwege de huurder dienen door een
erkend vakman te worden uitgevoerd en huurder dient alle betalingsbewijzen
betrekkelijk de uitgevoerde werkzaamheden te bewaren.

22 (ONDERHOUDS)VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

22.1 Geringe en dagelijkse reparaties als bedoeld in artikel 7A: 1619 BW
zullen uitgevoerd worden door en/of voor rekening van huurder, daar onder zijn
begrepen:

a. Onderhoud aan, respectievelijk vervanging van, respectievelijk
herstellen van schade door verkeerde bediening van de vulslangen, sleutels en
wartels van de centrale verwarmingsinstallatie;

b. onderhoud en reparaties aan deurbellen, schakelaars, contactdozen,
zekeringen (stoppen), binnen- en buitenverlichting en lampen;

c. het bijstellen, vastzetten, smeren en vervangen van scharnieren, sloten,
raamboompjes en deurkrukken (inclusief vaste kasten);

d. onderhoud en vervanging van tochtstrippen;

e. Klein onderhoud van kranen, doucheslang, handdouche, opsteekhaak en
koppelstuk, alsmede onderhoud en vervanging van wastafel, bad, zeepbakje,
closetpot, en overige sanitaire accessoires na beschadiging door toedoen van
huurder;

f. onderhoud en vervanging van toiletbril en vlotterkraan in het
waterreservoir van het closet;

g. ontkalking van (meng)kranen en het vervangen van leertjes etc. Een en
ander geldende voor een huurcontract van 12 maanden of langer. Indien een
huurovereenkomst een kortere looptijd heeft zullen de kosten naar rato worden
doorbelast.

22.2 Huurder zal het onderhoud in het gehuurde plegen waaronder begrepen:

a. Voorkoming van bevriezing en - bij verzuim daarvan - herstel na
vorstschade;

b. vervanging en / of reparatie van buitendeuren en ramen door uitwaaien
als gevolg van verzuim huurder;

c. vervanging van spiegels in deuren, kasten en ramen;

d. vervanging van verloren gegaan of beschadigde sleutels en sloten;

e. Reparaties als gevolg van overbelasting van de elektrische installaties
door ondeskundig gebruik;

f. het schoonhouden van de mechanische ventilatie, het schoonhouden/vervangen
van filters en reparaties van ontluchting en / of ventilatieroosters, ventielen
en afzuigkappen;

g. het (doen)schoonhouden van de ramen en het houtwerk aan de binnen- en
buitenzijde van het gehuurde;

h. het bestrijden van ongedierte zoals: luizen, kakkerlakken, wespen,
mieren, muizen, vlooien en andere plaagdieren, alsmede het ontsmetten in
verband met zulk ongedierte;

i. Het bedienen, bijvullen en ontluchten van de centrale
verwarmingsinstallatie etc.

22.3 Huurder is verantwoordelijk van door zijn toedoen ontstane schade aan binnen
schilderwerk, behang/sauswerk, plafonds en stucwerk, wandtegels en vloertegels,
parket en vloerbedekkingen, evenals beschadigingen door gaten, pluggen,
verwijderen van behang etc.

22.4 Ten aanzien van het in het gehuurde aanwezige sanitair is huurder
verantwoordelijk voor het:

a. Onderhouden/schoonhouden van afvoeren en sifons van wastafels, douches,
spoelbakken (inclusief kettingen en afvoerpluggen);

b. (doen) ontstoppen van afvoeren en rioleringen voor zover aantoonbaar
veroorzaakt door huurder.

22.5 Huurder zal onderhoud buiten het gehuurde plegen waaronder begrepen:

a. Het schoonhouden van de brandgangen, trappenhuizen en gemeenschappelijke
ruimten, voor zover niet bij de huur inbegrepen;

b. het schoonhouden en ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen),
goten c.q. vergaarbakken, rioleringen en putten;

c. de reparatie van schade als gevolg van het betreden van daken door
huurder en de zijnen;

d. het schoonhouden van ramen en houtwerk aan de buitenzijde;

e. Het onderhoud en schoonhouden van bestrating van tuin, carport,
terrassen en gemeenschappelijke paden;

f. het schoonhouden en onderhouden van tuinen, daaronder begrepen het
(doen) snoeien van struiken, heggen en bomen etc.

22.6 Behoudens normale slijtage is huurder aansprakelijk voor alle schade,
onderhoud en reparaties aan het gehuurde binnenshuis en de inhoud daarvan welke
het gevolg zijn van:

a. Vernielingen;

b. beschadigingen;

c. verzuim van de zijde van huurder;

d. ondeskundig/onjuist gebruik;

e. Onvoldoende ventilatie van het gehuurde.

22.7 Bij onenigheid tussen partijen betreffende het in dit artikel bepaalde
is een geschil aanwezig waarop artikel 21 van onderhavige voorwaarden van
toepassing is.

23 (ONDERHOUDS)VERPLICHTINGEN VERHUURDER

23.1 De verhuurder zal het door huurder gehuurde en de daarvan onderdeel
uitmakende tuin en toebehoren bij aanvang van de huur aan de huurder ter
beschikking stellen:

a. In goede staat van onderhoud en;

b. schoon, vocht- en (voor zover mogelijk) tochtvrij en;

c. voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk en;

d. met mogelijkheid tot afdoende ventilatie van het gehuurde.

23.2 Ten aanzien van het bepaalde onder 1b. betrekkelijk het al dan niet
schoon zijn van het gehuurde bij aanvang van de huur hebben de maatschappelijk
betamelijke normen van fatsoen als criterium te gelden alsmede de redelijkheid
en de billijkheid, met dien verstande dat partijen zich bij verschil van mening
zullen conformeren aan het oordeel van JTMD vastgoed B.V.

23.3 De verhuurder is ten aanzien van te plegen groot onderhoud aan de
binnenzijde van het gehuurde verantwoordelijk voor:

a. onderhoud, herstel/vervanging van ramen, vensterbanken en kozijnen;

b. onderhoud en reparatie van sloten die toegang geven tot de
gemeenschappelijke ruimten, alsmede de sloten van de buitendeuren;

c. onderhoud en reparatie van sloten en het vervangen van hang en
sluitwerk, sloten en spanjoletten van buitendeuren- en ramen;

d. onderhoud en reparatie van plafondconstructies, loszittend stucwerk
alsmede bouwscheuren;

e. onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in de woning;

f. onderhoud en reparatie van de elektrische installatie inclusief
groepenkast, bedrading en het geaard zijn van de elektrische installatie.

g. onderhoud en reparatie van (elektrische) deuropeners, bel en
belinstallatie;

h. onderhoud van de huistelefoon, intern communicatiesysteem;

i. indien het gehuurde onderdeel uitmaakt van een flatgebouw /
appartementencomplex, het binnen onderhoud van gemeenschappelijke ruimten,
alsmede alle onderhoudswerkzaamheden welke de Vereniging van Eigenaren
verplicht is te plegen;

j. bestrijding van houtworm;

k. reparatie van schoorstenen en ventilatiekanalen;

l. algemeen onderhoud / vervanging en reparatie van de verwarmingsketel,
radiatoren, circulatiepompen, thermostaten en verder toebehoren, leidingen en
kranen van de cv installatie, de warm water tapinstallatie en de hydrofoor;

m. het jaarlijks onderhoud van de cv installatie (combi ketel), geiser,
boiler, schoorsteen, met dien verstande dat de daarmee gemoeide kosten aan
huurder worden doorberekend.

23.4 De verhuurder is ten aanzien van groot onderhoud verantwoordelijk
voor:

a. Het structurele onderhoud van het perceel en toebehoren;

b. onderhoud / herstel van de fundering, vloerconstructie en de dekvloer;

c. onderhoud en reparatie c.q. vervanging van dakbedekking, dak doorvoeren,
dakgoten en afvoeren;

d. dakluiken / ramen en dakpannen als gevolg van normale slijtage of ten
gevolge van enige weersgesteldheid;

23.5 Ten aanzien van het sanitair in het gehuurde is verhuurder
verantwoordelijk voor:

a. Vervanging en / of reparatie van aan- en afvoerleidingen van water en
gas; b. vervanging en/of reparatie van sifons/zwanenhalzen bij verstoppingen
en/of lekkages;

c. vervanging en / of reparatie van kranen, wastafels, fonteintjes,
stortbakken en closetpotten;

d. vervanging en / of reparatie van aanrechtbladen en keukenkastjes als
gevolg van normale slijtage.

23.6 Ten aanzien van de buitenzijde van het gehuurde is verhuurder
verantwoordelijk voor:

a. Reparatie en onderhoud c.q. herstel/vervanging van daken en vloeren van
schuur en / of externe berging;

b. het schilderen van de buitenzijde van het gehuurde met inbegrip van
vaste en draaiende delen, alsmede balkons, balustraden, buitentrappen, alsmede
onderhoud van schuur- en metselwerk;

c. onderhoud en reparatie van buitentrappen en buitenbeton, balkons,
balustraden en metselwerk;

d. onderhoud en reparatie c.q. vervanging van riolering, putten en afvoeren
buiten het gehuurde;

e. Het ophogen van tuinen en terrassen;

f. onderhoud van erf afscheidingen en hekken.

24 KOSTEN VOOR REKENING VAN HUURDER

Voor rekening en risico van huurder zijn:

a. alle kleine reparaties aan, in en van het gehuurde als bedoeld in
artikel 7A: 1619 BW en in artikel 23 lid 1 van deze voorwaarden tot een bedrag
van € 100,00 exclusief voorrijdkosten en BTW,

b. alle kosten van de voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 23 lid 2
t/m 6;

c. alle lasten en kosten die ten aanzien van het gehuurde (zullen) worden
geheven als gebruikerslasten waaronder die in verband met het gebruik van gas,
elektriciteit water, en bijdrage CAI, met inbegrip van vastrecht en abonnement;

d. alle kosten in verband met het abonnement, het gebruik en de
meterlezingen van de telefoon;

e. de kosten van het jaarlijks onderhoudsabonnement van de cv installatie
en de waterinstallatie, alsmede de kosten van het jaarlijks vegen van de
schoorsteen gerelateerd aan de duur van de huurovereenkomst.

f. de meerkosten van de centrale verwarming indien het gehuurde een deel
uitmaakt van een flatgebouw/appartementencomplex en de kosten hiervoor bij de
totale huurprijs zijn inbegrepen c.q. door of vanwege de verhuurder periodiek
worden voldaan;

g. alle vanwege de overheid aan bewoner opgelegde belastingen zoals
zuiveringslasten, etc.;

h. de verzekeringspremies betrekkelijk al hetgeen door de huurder in het
gehuurde wordt ingebracht.

25 KOSTEN VOOR REKENING VERHUURDER

Voor rekening en risico van verhuurder zijn:

a. alle kosten en reparaties aan, in en van het gehuurde, behoudens het
bepaalde in artikel 7A: 1619 BW;

b. polder- en waterschapslasten, grond, precario- en rioolrecht, alsmede
onroerende zaakbelasting, alsmede alle van overheidswege aan de eigenaar van
het gehuurde opgelegde belastingen;

c. De premies betrekkelijk de opstal- en inboedelverzekering van het
gehuurde.

d. Kosten te maken ten behoeve van het schoonmaken door een erkend bedrijf
in schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in het geval door verhuurder niet
voldaan is aan wat bepaald is onder artikel

26 VERZUIM

26.1 De huurder is in ieder geval van rechtswege in verzuim, met alle
gevolgen die de Nederlandse wet hieraan als gevolg van artikel 6:83 Burgerlijk
Wetboek verbindt, indien:

a. de overeengekomen huurprijs niet (volledig) op de overeengekomen betalingsdatum
is voldaan;

b. hij / zij zonder opzegging het gebruik voortijdig heeft beëindigd;

c. hij / zij enige voorwaarde, verbonden aan een door verhuurder verleende
toestemming, niet in acht neemt;

d. hij / zij surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

e. hij / zij in staat van faillissement wordt verklaard;

f. hij / zij de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan
verliest.

26.2 In geval van verzuim wat in overeenstemming met artikel 6:82 BW
intreedt na een door de verhuurder verzonden ingebrekestelling heeft de
verhuurder het recht, indien de huurder binnen acht werkdagen na de
ingebrekestelling het verzuim niet heeft opgeheven:

a. de huurovereenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen;

b. de huurovereenkomst als beëindigd te verklaren;

c. zich op kosten van de huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en
zich in het bezit daarvan te stellen;

d. alle redelijkerwijs noodzakelijke werkzaamheden voor rekening van de
huurder te laten uitvoeren, zonder dat de huurder deswege enig recht op
schadevergoeding of anderszins heeft.

26.3 Huurder zal betrekkelijk het in het eerste en tweede lid van dit
artikel bepaalde geen recht hebben op vergoeding van schade en/of kosten.

26.4 Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van een bepaalde
termijn dan wel het zich voordoen van enige omstandigheid als bepaald in lid 1
van dit artikel.

26.5 Huurder is gehouden aan verhuurder/JTMD vastgoed B.V. te
vergoeden alle schade, kosten en rente als gevolg van:

a. Huurders (toerekenbare) tekortkomingen;

b. een aan huurder toerekenbare schuld als gevolg van één of meerdere
omstandigheden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel;

c. tussentijdse beëindiging (indien van toepassing) van de
huurovereenkomst, waaronder begrepen beëindiging als gevolg van faillissement
of surseance van betaling.

26.6 Indien een uit de overeenkomst van huur / verhuur door huurder
verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldatum is voldaan, verbeurt huurder
aan verhuurder, na door verhuurder / JTMD vastgoed beheer B.V in gebreke
gesteld te zijn, een boete van 1% per maand over de verschuldigde hoofdsom
vanaf de vervaldatum tot aan de dag der complete voldoening.

26.7 In alle gevallen waarin er sprake is van verzuim in de nakoming van
enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst en de verhuurder/ JTMD
vastgoed beheer B.V de huurder dan wel de huurder / JTMD vastgoed beheer B.V de
verhuurder in of buiten rechte tot nakoming van de betreffende verplichting
aanspreekt of doet aanspreken is de in verzuim zijnde partij aansprakelijk voor
alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten.

27 Privacy

Na aanmelding bij JTMD vastgoed beheer B.V worden uw persoonsgegevens
geregistreerd in het bestand van JTMD vastgoed beheer B.V. Het doel van deze
registratie is om uit het aanbod, conform uw woonwensen, voor u als
woningzoekende een woonruimte te vinden. JTMD vastgoed beheer B.V verstrekt uw
gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen door JTMD vastgoed beheer
B.V gebruikt.

28 Overige bepalingen
28.1 Wijzigingen in, of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van JTMD
vastgoed beheer B.V, tussen partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst(en) en /
of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht, indien partijen
deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

28.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de
bemiddelingsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar
geheel nietig c.q. onverbindend is.
In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende
regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen
nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert.

28.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van
wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere
partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze
overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

29 Toepasselijk recht
Op de Algemene Voorwaarden van JTMD vastgoed beheer B.V is het Nederlands recht
van toepassing.

Mail of bel direct naar