Bemiddelingsvoorwaarden TMD

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Turenhout Makelaarsdiensten.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Turenhout Makelaarsdiensten een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het naar waarheid ingevulde inschrijfformulier door zowel Turenhout Makelaarsdiensten als opdrachtgever.

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren en recente inkomensgegevens aan Turenhout Makelaarsdiensten te overleggen. Tevens is opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Turenhout Makelaarsdiensten alle benodigde aanvullende informatie te verstrekken. Alle door opdrachtgever verstrekte documentatie blijft in het archief van Turenhout Makelaarsdiensten en zal niet aan derden worden verstrekt. Turenhout Makelaarsdiensten behoudt het recht de door opdrachtgever verstrekte gegevens te vernietigen.

2.3 Alle door Turenhout Makelaarsdiensten gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke, per e-mail, online als mondelinge, zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar / verhuurder. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Kosten van inschrijving

3.1 Opdrachtgever is aan Turenhout Makelaarsdiensten geen inschrijfgeld verschuldigd.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich in te schrijven bij Turenhout Makelaarsdiensten inschrijving is één jaar geldig en eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn of doordat de werkzaamheden door Turenhout Makelaarsdiensten zijn voltooid.

3.3 Het toegekende inschrijfnummer aan opdrachtgever is niet op andere natuurlijke en / of rechtspersonen overdraagbaar.

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1 Turenhout Makelaarsdiensten bemiddelt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst voor woonruimte of bedrijfsruimte.

4.2 De werkzaamheden van Turenhout Makelaarsdiensten, het bemiddelen in het huren van geschikte woonruimte of bedrijfsruimte, vangen aan na ontvangst van een volledige, naar waarheid, ingevuld en door opdrachtgever ondertekend inschrijfformulier (bemiddelingsopdracht), de bijbehorende bemiddelingsvoorwaarden en het overleggen van een geldig legitimatiebewijs, recente inkomensgegevens en/of werkgeversverklaring en/of accountantsverklaring.

4.3 De werkzaamheden die door Turenhout Makelaarsdiensten zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

Artikel 5 De kosten

5.1 De inschrijving en of verstrekken van een zoekopdracht zijn zonder kosten. Als Turenhout Makelaarsdiensten de juiste woning voor u heeft gevonden en u deze ook daadwerkelijk gaat huren betaalt u ons eenmalig een courtage ten hoogte van één maand huur exclusief 21% BTW. Turenhout Makelaarsdiensten werkt op 'no cure no pay' basis. Als er geen huurovereenkomst tot stand is gekomen, betaalt u geen bemiddelingskosten, ongeacht de hoeveelheid werk die Turenhout Makelaarsdiensten voor u heeft uitgevoerd.

5.2 Indien uit de bemiddeling door Turenhout Makelaarsdiensten voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever een courtage verschuldigd, waarbij de algemene voorwaarden van Turenhout Makelaarsdiensten worden gehanteerd.


5.3 Indien opdrachtgever of zijn of haar relaties op een adres gaan wonen dat via Turenhout Makelaarsdiensten verkregen is, dan bent u bemiddelingskosten aan Turenhout Makelaarsdiensten verschuldigd.

5.4 Indien opdrachtgever een ander adres dan door Turenhout Makelaarsdiensten aangeboden accepteert, is opdrachtgever geen bemiddelingskosten aan Turenhout Makelaarsdiensten verschuldigd

5.5 Opdrachtgever dient na bezichtiging van de aangeboden woon- of bedrijfsruimte de volgende werkdag voor 12:00 uur aan Turenhout Makelaarsdiensten door te geven of opdrachtgever de huurruimte accepteert. Bezichtigingen en / of acceptatie door opdrachtgever geven geen garantie voor acceptatie door de verhuurder.

5.6 Het gehuurde kan niet eerder worden betrokken dan nadat de huurovereenkomst door opdrachtgever is ondertekend en opdrachtgever alle verschuldigde bedragen ingevolge de huur- en bemiddelingsovereenkomst aan Turenhout Makelaarsdiensten heeft voldaan.

5.7 Bij acceptatie van een door Turenhout Makelaarsdiensten aangeboden object, dient opdrachtgever een acceptatieformulier en/of een huurovereenkomst te ondertekenen.

5.8 Facturen van Turenhout Makelaarsdiensten waarbij de betalingstermijn is overschreden worden uit handen gegeven aan een incassobureau, waarbij Turenhout Makelaarsdiensten is aangesloten. Alle bijkomende kosten, gerechtelijke kosten en / of buitenrechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever (debiteur).

5.9 Opdrachtgever kan geen teruggave ontvangen op de betaalde bemiddelingskosten aan Turenhout Makelaarsdiensten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Turenhout Makelaarsdiensten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het plegen van onrechtmatige daden en / of voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen niet nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder en / of beheerder te wenden.

6.2 Turenhout Makelaarsdiensten kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Turenhout Makelaarsdiensten verstrekte informatie.

6.3 Op alle ontstane disputen tussen Turenhout Makelaarsdiensten en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!